Εκπαιδευτική τεχνολογία και στρατηγικές ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο

Κατά τα τελευταία χρόνια, στην Κύπρο ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η χρήση και αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Για παράδειγμα, η προσφορά από πολλά Πανεπιστήμια της χώρας πληθώρας προγραμμάτων σπουδών σχετικών με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι χαρακτηριστική.

Επιπλέον, στα πλαίσια της διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης, Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, καθώς και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου υλοποιούν και φέτος την πολιτική της Επαγγελματικής Μάθησης (Ε.Μ.). Η πολιτική εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και αξιολογήθηκε πιλοτικά το 2015 και στοχεύει στην εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου δράσης για την ικανοποίηση των σημερινών αναγκών των εκπαιδευτικών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ένα καλό παράδειγμα εφαρμογής ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι η έρευνα που πραγματοποείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με αντικείμενο την εξέταση της καταλληλότητας της μεθόδου Kinems για παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και επομένως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.pedagogy-765308_960_720

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 2016-2025 για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου στοχεύει να τα καταστήσει περισσότερο εξωστρεφή, πιο αυτοτελή, με ποιοτικότερους φοιτητές και καθηγητές, να προσφέρουν νέα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, όπως είναι η επαγγελματική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και να αναπτύξουν ισχυρότερους δεσμούς με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, στους στόχους του Στρατηγικού Προγράμματος με ορίζοντα 10ετίας περιλαμβάνονται αλλαγές στο νομοθετικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των Πανεπιστημίων, ανασχεδιασμός των συστημάτων διοίκησης, ο σχεδιασμός και η δημιουργία νέων σχολών και η εξεύρεση νέων πηγών εσόδων. Οι στρατηγικές επιδιώξεις του φιλόδοξου Προγράμματος για τα Κυπριακά Πανεπιστήμια είναι έξι:

  • Συνεχής βελτίωση στις διεθνείς κατατάξεις των Πανεπιστημίων
  • Να αποτελέσουν πρότυπα μοντέλα δημόσιας διοίκησης
  • Οικονομική βιωσιμότητα και αυτονομία
  • Να καταστούν φορείς πολιτισμού και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας
  • Να αναπτυχθούν και να ενισχύσουν τις υποδομές τους
  • Να μεριμνούν για δικοινοτική συνεργασία