Επιτάχυνση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην Κύπρο

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια νέα δυναμική στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Κύπρου, η οποία χαρακτηρίζεται από την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων, την συνεχή εμφάνιση νέων επιχειρήσεων που είναι προσανατολισμένες στην καινοτομία και την σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και το αυξημένο ενδιαφέρον για υποστήριξη και ενίσχυση των εν λόγω επιχειρήσεων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμβουλευτικούς οίκους και την ακαδημαϊκή κοινότητα.download-93

Βάσει της έκθεσης της Διεθνούς Τράπεζας “Doing Business Report” , η οποία εξετάζει τον βαθμό φιλικότητας που χαρακτηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μιας επιχείρησης, το 2014 και το 2015 η Κύπρος είχε καταλάβει την 62η θέση μεταξύ 189 χωρών. Στην πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ίδιας έρευνας για το 2016 η Κύπρος έλαβε την 47η θέση, σημειώνοντας άνοδο 15 θέσεων σε σχέση με τις προηγούμενες δύο χρονιές. Παγκοσμίως, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις 10 οικονομίες με την υψηλότερη επίδοση στη λήψη και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σχετικών με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όσον αφορά τον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας (Global Copetitiveness Index), η Κύπρος βρίσκεται σταθερά στη 58η θέση κατά τις 3 τελευταίες περιόδους αξιολόγησης (2014-2015, 2013-2014 και 2012-2013), έπειτα από πτώση που είχε σημειώσει σε σχέση με το 2011-2012 (47η).

Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης διεξάγει, μέσω συγκριτικής αξιολόγησης, μια βαθύτερη ανάλυση των επιμέρους πτυχών της επιχειρηματικής φύσης και συμπεριφοράς μιας χώρας. Στην εν λόγω κατάταξη, το 2015 η Κύπρος κατέλαβε την 46η θέση μεταξύ 130 χωρών παγκοσμίως, βελτιώνοντας την θέση της σε σχέση με το 2014 που είχε καταταγεί 51η. Στους επιμέρους πυλώνες της παραπάνω έρευνας, η Κύπρος σημειώνει υψηλές βαθμολογίες συγκριτικά με άλλες χώρες στην ικανότητα αφομοίωσης των νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, στις δυνατότητες των επιχειρήσεων για διεθνοποίηση, καθώς και στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών ευκαιριών. Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2016 ανακοινώθηκε η ένταξη της Κύπρου ως περιφερειακού εταίρου στο Climate-KIC – ένταξη που αποσκοπεί στην προώθηση της πράσινης καινοτομίας στην Κύπρο.