Καινοτομία και δικτύωση μεταξύ μικρών βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Κύπρο

Στην Κύπρο λειτουργεί μεγάλος αριθμός καινοτόμων ΜμΕ, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις εκθέσεις της ΕΕ που την κατατάσσουν 14η μεταξύ 27 χωρών στον τομέα της καινοτομίας. Αρκετές από τις επιχειρήσεις αυτές έχουν εξασφαλίσει πατέντες και διεξάγουν πωλήσεις στο εξωτερικό. Επίσης, πολύ σημαντικές είναι οι συνεργασίες που έχουν αναπτύξει με άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες τις βοηθούν να εμπλουτίζουν την γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους και να αναβαθμίζουν την ποιότητα των υφιστάμενων. Ο Σύνδεσμος Εκκολαπτηρίων και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ) στηρίζουν την καινοτομία και έχουν εξελιχθεί σε μέσα δικτύωσης νεοφυών και υφιστάμενων επιχειρήσεων καινοτομίας.herald_of_free_enterprise_after_salvage

Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Κύπρος πρόκειται να λάβει από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία κονδύλια συνολικού ύψους €956 εκατ. Τα συγκεκριμένα ταμεία συνεργάζονται για την επίτευξη κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, καθώς και για τη διαμόρφωση της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” της ΕΕ, που αποσκοπεί στη δημιουργία έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώθηκαν μέσα στο 2016 δύο προγράμματα που στοχεύουν στην τεχνολογική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας σε τομείς της καινοτομίας:

  • Σχέδιο υποστήριξης και προώθησης της συνεργασίας των ΜμΕ, με στόχο οι επιχειρήσεις να ενώσουν τις προσπάθειές τους σε κάποιες δραστηριότητες, έτσι ώστε να προωθηθεί καλύτερα η καινοτομία, η έρευνα και η εξειδίκευση. Ο προϋπολογισμός είναι €3 εκατ.
  • Σχέδιο χορηγιών για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ώστε οι επιχειρήσεις να βοηθηθούν στη σωστή, σύμφωνη με το νόμο υιοθέτηση ηλεκτρονικών καταστημάτων. Το σχετικό κονδύλι θα ανέλθει στα €3 εκατ.

Επιπλέον, στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 που υλοποιείται ήδη, ο Άξονας Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει δράσεις προώθησης και ενθάρρυνσης της συνεργασίας (τυπικής και άτυπης) και της δικτύωσης μεταξύ των ΜμΕ, καθώς και των ΜμΕ με Ινστιτούτα και Κέντρα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων διαδικασιών, μεθόδων και προϊόντων.