Στρατηγικές καινοτομίες των ΜΜΕ στην Κύπρο, μια μικρή αναπτυσσόμενη χώρα

Στο πλαίσιο της πολιτικής “Στρατηγική για την Ευρώπη 2020” και στην προσπάθειά της να επιτύχει το όραμά της για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς, η ΕΕ έθεσε πρόσφατα τρεις αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες:

  • την έξυπνη ανάπτυξη, που βασίζεται στη γνώση και στην καινοτομία,
  • τη βιώσιμη ανάπτυξη, που βασίζεται στην αειφορική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία, και
  • τη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που βασίζεται στους υψηλούς ρυθμούς απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της κοινωνικής, της οικονομικής και της εδαφικής συνοχής.download-6

Η πρώτη από τις παραπάνω προτεραιότητες υλοποιείται από την ιδέα της “έξυπνης εξειδίκευσης”, η οποία υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατόν όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες να έχουν άριστες επιδόσεις σε όλα τα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς δε διαθέτουν όλες την κρίσιμη μάζα των αναγκαίων συντελεστών, όπως π.χ. των επιχειρήσεων και των ιδρυμάτων γνώσης. Ωστόσο, σύμφωνα με την ιδέα, όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και τη γεωγραφική τους θέση, μπορούν να διαδραματίσουν έναν ρόλο στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης. Για να το επιτύχουν αυτό, θα πρέπει να πρέπει να εντοπίσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις δυνατότητες και τη φιλοδοξία για αριστεία σε συγκεκριμένους τομείς ή/και τμήματα της αγοράς.

Αυτό σημαίνει ότι, για λόγους που σχετίζονται με το μέγεθος της χώρας, τη διάρθρωση της οικονομίας, την φύση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά, την απουσία κρίσιμης μάζας σε διάφορους συντελεστές παραγωγής και κατανάλωσης καινοτομίας, οι επιδόσεις της Κύπρου δεν μπορεί να είναι υψηλές σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η χώρα όμως μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό περιφερειακό κέντρο, όπου η καινοτομία και η εξειδίκευση σε επιλεγμένους τομείς, ιδιαίτερα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα διαδραματίζει ισχυρό ρόλο. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν τον Τουρισμό, την Ενέργεια, τη Γεωργία, τις Κατασκευές, τις Μεταφορές και την Υγεία, δίνοντας έμφαση στο Περιβάλλον και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Θεμέλιο προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν το υψηλού μορφωτικού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και η δυναμική που αναπτύσσεται στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.