Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Κύπρο

Είναι γεγονός ότι οι τα τελευταία χρόνια οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο που επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και μαθαίνουμε. Επομένως, είναι φυσικό οι ΤΠΕ να εντάσσονται δυναμικά στην καθημερινότητα επιχειρήσεων κάθε μορφής και μεγέθους, εκπαιδευτικών οργανισμών, αλλά και στη ζωή όλων μας ως πολιτών, εργαζόμενων, καταναλωτών κλπ.

Σύμφωνα με την Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου για τις Επιχειρήσεις που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου το 2015, το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων της Κύπρου, που απασχολούν από 10 έως 49 εργαζόμενους και χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ήταν μειωμένο το 2015 σε σχέση με το 2014 (95,7% έναντι 96.5% αντίστοιχα). Το αντίστοιχο ποσοστό για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους, άγγιξε το 100%. Στον τομέα του βαθμού απασχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα ΤΠΕ, οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις υπερτερούν σημαντικά έναντι των μικρών καθώς τα ποσοστά για το 2015 ήταν 82,8% και 21,9% αντίστοιχα.technology-662833_960_720

Στο επίπεδο των διάφορων λειτουργιών ΤΠΕ, η ίδια έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρήσεις προτιμούν να αναθέτουν τις περισσότερες σε εξωτερικούς προμηθευτές, παρά στους εργαζομένους τους. Με εξαίρεση τη λειτουργία “Ασφάλεια και προστασία δεδομένων” που κατά κύριο λόγο εκτελείται στο εσωτερικό της επιχείρησης, όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες όπως η συντήρηση των υποδομών ΤΠΕ (διακομιστές, υπολογιστές, εκτυπωτές, δίκτυα), η υποστήριξη για το λογισμικό γραφείου (επεξεργαστές κειμένων, φύλλα εργασίας), η ανάπτυξη λογισμικού και συστημάτων για την διαχείριση της επιχείρησης (ERP), η εφαρμογή λογισμικού CRM και η ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών διαδικτύου, εκτελούνται κατά κύριο λόγο από εξωτερικούς συνεργάτες. Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, το 2015 το διαδίκτυο είχε διεισδύσει σε ποσοστό 98,9% των Κυπριακών επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 10 εργαζόμενους.

Στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αντίστοιχα, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή λειτουργία των κυπριακών σχολείων και Πανεπιστημίων προχωρά επίσης με γρήγορους ρυθμούς. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχεδίασε και ήδη υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει στους εκπαιδευτικούς προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.